- ADVERTISEMENT -
https://rbb.com.np
- ADVERTISEMENT -

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २० गते

April 30, 2019
709
Shares
;efd'v dx/faf6 k|ltlglw;ef cGTo ug]{ kq jfrg k|ltlglw;efsf] a}7s cGTo ug]{ ;DaGwdf /fi6«klt ljBfb]jL e08f/Ln] k7fpg' ePsf] kq jfrg ub}{ ;efd'v s[i0faxfb'/ dx/f . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -

काठमाडौँ, १७ बैशाख २०७६ । सरकारले यही वैशाख २० गते सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सङ्घीय संसद्को बैठकमा यही वैशाख २० गते अपराह्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
www.simpaninews.com